fbpx skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN CS MARKETING PARTNERS / YOURSOCIALMEDIA YSM

Artikel 1: toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen CS marketing partners / yoursocialmedia , hierna te noemen: CS marketing partners / yoursocialmedia , en zijn wederpartij, hierna te noemen: “de opdrachtgever”, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. CS marketing partners / yoursocialmedia  wijst de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CS marketing partners / yoursocialmedia , voor de uitvoering waarvan door CS marketing partners / yoursocialmedia  derden dienen te worden betrokken. 4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze vooraf schriftelijk door CS marketing partners / yoursocialmedia  zijn aanvaard. 5. Indien een bepaling van de overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Artikel 2: overeenkomst 1. Alle offertes en aanbiedingen van CS marketing partners / yoursocialmedia  zijn vrijblijvend en worden schriftelijk of langs elektronische weg gedaan. 2. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard door de opdrachtgever. De aanvaarding door opdrachtgever geschiedt door goedkeuring middels het administratiesysteem van CS marketing partners / yoursocialmedia , dan wel door een schriftelijk of elektronisch akkoord. 3. Indien geen overeenkomst op basis van de offerte/het aanbod tot stand komt, dient de offerte/het aanbod en alle hierbij behorende bescheiden op het eerste verzoek van CS marketing partners / yoursocialmedia  terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van CS marketing partners / yoursocialmedia . Artikel 3: prijzen 1. Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de door CS marketing partners / yoursocialmedia  gedane aanbieding. De in de offerte/het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 2. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de offerte/het aanbod geldende prijzen door diensten en producten, koersen van valuta, rentekosten, lonen en loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen, heffingen van overheidswege of welke prijsbepalende factoren dan ook. Indien zich verhogingen van deze kostenfactoren voordoen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van aflevering van diensten en/of producten, behoudt CS marketing partners / yoursocialmedia  zich het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan de opdrachtgever door te berekenen. 3. Gemaakte of te maken kosten in verband met de uitvoering van de opdracht zullen aan opdrachtgever worden doorbelast, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de opdrachtgever zijn/worden voldaan. Dit betreft kosten aan derden. 4. In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk, zal CS marketing partners / yoursocialmedia  de opdrachtgever Versie: maart 2019 | 1/6 ALGEMENE VOORWAARDEN CS MARKETING PARTNERS / YOURSOCIALMEDIA YSMCS marketing partners / yoursocialmedia .nl/algemene-voorwaarden schriftelijk informeren over de hiermee gemoeide kosten, waarna de het aan de opdrachtgever is dit aanbod middels het administratiesysteem van CS marketing partners / yoursocialmedia , schriftelijk dan wel via elektronische weg te aanvaarden. Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst tussen CS marketing partners / yoursocialmedia  en opdrachtgever 1. CS marketing partners / yoursocialmedia  zal het overeengekomen werk naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de overeenkomst uitvoeren. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het CS marketing partners / yoursocialmedia  vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 3. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan door CS marketing partners / yoursocialmedia  is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever levert slechts gegevens aan, welke geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval de opdrachtgever, ondanks het voornoemde, inbreuk makende gegevens aan CS marketing partners / yoursocialmedia  verstrekt, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart CS marketing partners / yoursocialmedia  in geval van eventuele aanspraken wegens het gebruik van de aangeleverde inbreuk makende gegevens. 4. Indien de gevraagde gegevens niet tijdig aan CS marketing partners / yoursocialmedia  zijn verstrekt, heeft CS marketing partners / yoursocialmedia  het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade conform de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever door te berekenen. 5. Indien CS marketing partners / yoursocialmedia , of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de opdrachtgever, verstrekt de opdrachtgever (kosteloos) de redelijk gewenste faciliteiten voor uitvoering van de werkzaamheden. 6. CS marketing partners / yoursocialmedia  is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 8. Zodra het werk voltooid is en derhalve opgeleverd kan worden, deelt CS marketing partners / yoursocialmedia  dit aan de opdrachtgever mede. Artikel 5: duur van de overeenkomt 1. De overeenkomst tussen CS marketing partners / yoursocialmedia  en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn maar nimmer een fatale. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever CS marketing partners / yoursocialmedia  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CS marketing partners / yoursocialmedia  dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Artikel 6: betaling 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling, zonder korting of verrekening, te geschieden, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door CS marketing partners / yoursocialmedia  aan te wijzen bankrekening. De betalingstermijn is een fatale termijn. 2. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten. 3. Indien tijdige betaling uitblijft, is CS marketing partners / yoursocialmedia  gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Versie: maart 2019 | 2/6 ALGEMENE VOORWAARDEN CS MARKETING PARTNERS / YOURSOCIALMEDIA YSMCS marketing partners / yoursocialmedia .nl/algemene-voorwaarden 4. Ingeval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, aanvraag onder curatele stelling en overlijden van de opdrachtgever alsmede wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 5. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en ten slotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan. 6. Indien betaling niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is verricht, verkeert de opdrachtgever (zonder ingebrekestelling) van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand. 7. CS marketing partners / yoursocialmedia  is voorts gerechtigd om alle kosten in rekening te brengen die moeten worden gemaakt om de invordering van de verschuldigde gelden te waarborgen, waaronder alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,– per geval/factuur. 8. CS marketing partners / yoursocialmedia  kan de opdrachtgever bij het aangaan en/of ten tijde van de overeenkomst verzoeken zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze zekerheid kan onder meer worden gesteld door het voldoen van een voorschotnota dan wel door het stellen van een bankgarantie. Tevens kan CS marketing partners / yoursocialmedia  bepalen dat de factuur ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden dient te zijn voldaan, alvorens wordt aangevangen met de werkzaamheden. Artikel 7: opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met CS marketing partners / yoursocialmedia  gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal CS marketing partners / yoursocialmedia  naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van CS marketing partners / yoursocialmedia  op schadevergoeding, terwijl CS marketing partners / yoursocialmedia  alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de opdrachtgever lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren. Al deze gevallen hebben steeds de opeisbaarheid van al het aan CS marketing partners / yoursocialmedia  verschuldigde tot gevolg. 2. CS marketing partners / yoursocialmedia  is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surseance van betaling, faillissement, onder curatele- of onderbewindstelling en/of stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, alsmede indien ten laste van de opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CS marketing partners / yoursocialmedia  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door CS marketing partners / yoursocialmedia  niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien CS marketing partners / yoursocialmedia  tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 5. In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunnen beide partijen de overeenkomst opzeggen. Indien sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen eveneens beide partijen, in afwijking van de wet, de overeenkomst opzeggen. Voor opzegging dient een redelijke termijn in acht te worden genomen, welke afhankelijk kan zijn van de overeenkomst/het soort werkzaamheden. Versie: maart 2019 | 3/6 ALGEMENE VOORWAARDEN CS MARKETING PARTNERS / YOURSOCIALMEDIA YSMCS marketing partners / yoursocialmedia .nl/algemene-voorwaarden 6. Indien CS marketing partners / yoursocialmedia  op het moment van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde ontbinding dan wel opzegging reeds prestaties heeft geleverd ten behoeve van de opdrachtgever en ter uitvoering van de overeenkomst, is hij gerechtigd de reeds geleverde c.q. de leverbare prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Vóór de ontbinding dan wel opzegging van de overeenkomst gefactureerde bedragen in verband met hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds verricht of geleverd is, blijven met inachtneming van het voorgaande onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding dan wel opzegging direct opeisbaar. Artikel 8: overmacht 1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de opdracht niet van CS marketing partners / yoursocialmedia  kan worden gevergd, heeft CS marketing partners / yoursocialmedia  het recht, zulks uitsluitend te harer keuze: – de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering wel mogelijk zal zijn; ofwel – de uitvoeringstermijn te verlengen met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de hierboven bedoelde omstandigheden; ofwel – de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. 2. Onder de hierboven in lid 1 bedoelde omstandigheden worden mede begrepen brand, blokkade, bedrijfsstoornis, elektriciteitsstoring, extreme temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring stakingen of werkonderbrekingen en het geval dat CS marketing partners / yoursocialmedia  door personeel en materiaal – al dan niet afkomstig van derden – waarvan CS marketing partners / yoursocialmedia  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering in staat wordt gesteld. Artikel 9: reclamaties en klachten 1. Opdrachtgever verplicht zich de uitgevoerde werkzaamheden na oplevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de uitgevoerde werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoordt. 2. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij CS marketing partners / yoursocialmedia  ter zake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij CS marketing partners / yoursocialmedia  niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen, hij het werk geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken. 3. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na oplevering van het werk of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan CS marketing partners / yoursocialmedia  schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. 4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van het werk bestaan. Artikel 10: aansprakelijkheid 1. CS marketing partners / yoursocialmedia  heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 2. Indien CS marketing partners / yoursocialmedia  aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CS marketing partners / yoursocialmedia  beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order(s), althans tot dat gedeelte van orders(s) waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, tot een maximum van € 5.000,–. 3. CS marketing partners / yoursocialmedia  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat CS marketing partners / yoursocialmedia  is uitgegaan van onjuist en/of onvolledige gegevens, welke zijn verstrekt door de opdrachtgever. Versie: maart 2019| 4/6 ALGEMENE VOORWAARDEN CS MARKETING PARTNERS / YOURSOCIALMEDIA YSMCS marketing partners / yoursocialmedia .nl/algemene-voorwaarden 4. CS marketing partners / yoursocialmedia  is hooguit aansprakelijk voor directe schade. 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CS marketing partners / yoursocialmedia  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CS marketing partners / yoursocialmedia  toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. CS marketing partners / yoursocialmedia  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 6. Indien CS marketing partners / yoursocialmedia  door opdrachtgever is gemachtigd om kosten aan derden te maken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld advertentiekosten voor Google Adwords, Facebook of andere platformen), is de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor deze kosten. Artikel 11: eigendomsvoorbehoud 1. De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in eigendom van CS marketing partners / yoursocialmedia , totdat de opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit alle met CS marketing partners / yoursocialmedia  gesloten overeenkomsten zijn nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen wegens niet-nakoming van deze overeenkomsten. Artikel 12: industriële en intellectuele eigendom 1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt CS marketing partners / yoursocialmedia  de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom op de door hem verstrekte ideeën, concepten, ontwerpen, schetsen, berekeningen, technische omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken zijn en blijven eigendom van CS marketing partners / yoursocialmedia  en mogen zonder zijn voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan CS marketing partners / yoursocialmedia  te retourneren op straffe van een boete van € 1.000,– per dag. 2. CS marketing partners / yoursocialmedia  kan het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom, overdragen aan de opdrachtgever. Ten aanzien van deze overdracht kan een vergoeding worden/zijn overeengekomen. 3. Al het door CS marketing partners / yoursocialmedia  vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van CS marketing partners / yoursocialmedia  worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld of gemaakt. Artikel 13: Privacy en gegevensbescherming 1. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met de gebruikmaking van de diensten van CS marketing partners / yoursocialmedia  worden verwerkt, ligt volledig bij de Opdrachtgever. 2. De Opdrachtgever staat er tegenover CS marketing partners / yoursocialmedia  voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking niet onrechtmatig is en niet leidt tot enig inbreuk op rechten van derden. 3. De opdrachtgever vrijwaart CS marketing partners / yoursocialmedia  tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. Artikel 14: geschilbeslechting en toepasselijk recht 1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen CS marketing partners / yoursocialmedia  en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin CS marketing partners / yoursocialmedia  zijn vestigingsplaats heeft. Versie: maart 2019 | 5/6

ALGEMENE VOORWAARDEN CS MARKETING PARTNERS / YOURSOCIALMEDIA YSMCS marketing partners / yoursocialmedia.nl/algemene voorwaarden 2. Op elke overeenkomst tussen CS marketing partners / yoursocialmedia  en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In aanvulling op onze algemene voorwaarden is de Verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze Verwerkersovereenkomst kan je raadplegen via deze link of opvragen per email info@csmarketingpartners.nl / info@yoursocialmedia.nl Versie: maart 2019 | 6/6

Het Try-out abonnement is de ideale manier om YSM te leren kennen. Voor slechts € 199,00 euro per maand verzorgen wij de eerste twee maanden uw sociale media. In deze twee maanden gaan wij samen met u op twee verschillende media kanalen minimaal 1 bericht per week plaatsen. U levert ons de input en wij verzorgen voor de juiste content creatie in woord en beeld. Wij richten de twee kanalen in binnen uw huisstijl en zorgen voor de media planning, hosting en distributie. Uiteraard ontvangt u tussentijds een analyse van uw performance en aan het einde van het proefabonnement een uitgebreide evaluatie rapportage en advies.

GEÏNTERESSEERD?

Het Try-out pakket bestelt u direct online of na het maken van een afspraak met een van onze medewerkers.

Het genoemde maandbedrag per pakket is gebaseerd op een contractduur van minimaal 6 maanden waarbij de volledige contract omvang bij aanvang in rekening wordt gebracht en binnen onze betalingstermijn van 14 dagen wordt voldaan. Indien u maandelijkse facturatie wenst zijn wij genoodzaakt om onze tarieven met 10% te verhogen (10% over het genoemde of overeengekomen maandtarief).

De onderstaande Privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en overeenkomsten met CS marketing partner / YSM, gevestigd te Velsen-Noord aan de Wenckebachstraat 142.

Doeleinden van gebruik
Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat CS marketing partner / YSM in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaat. CS marketing partner / YSM gebruikt deze persoonsgegevens voor:

  • ‍de uitvoering van onze diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld.

Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het downloaden van een Whitepaper. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde en worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier en de inhoud van jouw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging
CS marketing partner / YSM maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen informatie wordt, inclusief jouw IP adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op je computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.

Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij jou willen informeren over nieuws op het gebied van online marketing en/of over onze diensten. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers van deze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Vanzelfsprekend verstrekken wij dit bestand van ontvangers niet aan derden.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten mogelijk links naar andere websites. CS marketing partner / YSM is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van CS marketing partner / YSM vallen.

Inzage
Je mag CS marketing partner / YSM vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je CS marketing partner / YSM verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of in bepaalde omstandigheden te verwijderen.

Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@csmarketingpartner.nl of info@yoursocialmedia.nl

English version:
http://yoursocialmedia.nl/privacy-policy

Back To Top